Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "P S Y C H E"Statut:

STATUT

ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RODZIN „PSYCHE"

W KATOWICACH


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie pod nazwą: ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN "PSYCHE" w Katowicach zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym, osobowość prawną i zrzeszającym osoby fizyczne i prawne na zasadzie dobrowolności.

§2

Działalność Stowarzyszenia opiera się na przepisach Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr.20 poz.104) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie.

§3
  1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.
  3. Stowarzyszenie prowadzi swą działalność przez czas nieograniczony.
  4. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne zwane Oddziałami, na zasadach określonych w statucie.
  5. Oddziały Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej i dzialają zgodnie z obowiązującym statutem.
§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania oraz utrzymywać kontakty z osobami zamieszkującymi za granicą w ramach realizacji swoich zadań statutowych.

§5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

§6

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§7

Cele Stowarzyszenia:

  1. rozwijanie i utrzymywanie więzi uczuciowej i społecznej rodzin oraz osób korzystających z usług w zakresie rehabilitacji i ochrony zdrowia psychicznego;
  2. przybliżanie społeczeństwu istoty chorób psychicznych prowadzące do lepszego ich zrozumienia i traktowania schorzeń psychicznych na równi z innymi schorzeniami a przez to zdjęcie z nich charakteru chorób szczególnych;
2011 © Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!