Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "P S Y C H E"Statut:

cd. STATUTU ŚSR „PSYCHE" - Strona 2 z 10


 1. świadczenie różnorodnych form pomocy i wsparcia osobom chorym oraz członkom Stowarzyszenia, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej;
 2. promocja turystyki oraz zdrowego stylu życia;
 3. rozwój gospodarki społecznej;
§8

Realizacji celów Stowarzyszenia służy w szczególności:

 1. reprezentowanie potrzeb członków Stowarzyszenia oraz osób dotkniętych chorobą psychiczną;
 2. współpraca z osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie celów Stowarzyszenia;
 3. współpraca ze specjalistycznymi placówkami służby zdrowia w kwestii ustalania potrzeb w zakresie lecznictwa psychiatrycznego i przedstawienie ich zarówno społeczeństwu, jak i odpowiednim władzom;
 4. mobilizowanie środowisk społecznych i opiniotwórczych do działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi;
 5. organizowanie wspólnych spotkań, wyjazdów, imprez i innych form integracji osób chorujących psychicznie i członków ich rodzin;
 6. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i konferencji w tematyce opieki środowiskowej nad osobami chorymi psychicznie, ich rodzinami, chronionego zatrudnienia i mieszkania;
 7. pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych na działalność statutową Stowarzyszenia w tym również poprzez prowadzenie działalności gospodarczej;
 8. tworzenie miejsc pracy chronionej dla osób dotkniętych chorobą psychiczną w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia;
 9. tworzenie mieszkań chronionych dla osób chorych psychicznie pozbawionych opieki rodzinnej i możliwości posiadania własnego mieszkania;
 10. prowadzenie zakładu aktywności zawodowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 77) oraz tworzenie miejsc treningu zawodowego i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych z powodu choroby psychicznej.

Dla realizacji niektórych działań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać osoby nie będące członkami, w trybie umowy o pracę lub umowy zlecenia.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, zainteresowane statutową działalnością Stowarzyszenia, nie pozbawione praw publicznych, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni cudzoziemiec, który zadeklaruje pomoc dla Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego.
2011 © Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!