Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "P S Y C H E"Statut:

cd. STATUTU ŚSR „PSYCHE" - Strona 3 z 10§10

Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć charakter:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych,
§11
 1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zainteresowany statutową działalnością Stowarzyszenia, który złożył pisemną deklarację członkowską i został przyjęty w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia (Zarządu Oddziału).
 2. Osoby wchodzące w skład Komitetu Założycielskiego oraz osoby, które przystąpią do Stowarzyszenia w okresie przed uzyskaniem przez Stowarzyszenie osobowości prawnej, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia bez potrzeby zachowania warunków określonych w ust.1.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Oddziału), deklarujące gotowość wspierania działalności Stowarzyszenia, przy czym osoby prawne będące członkami wspierającymi, działają poprzez swoich upoważnionych przedstawicieli.
 4. Godność członka honorowego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju i działaności Stowarzyszenia, nadaje - oraz może tę godność cofnąć - Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (Zarząd Oddziału).
§12
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
  1. korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestnictwa we wszystkich formach działaności Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. aktywnego uczestnictwa w działaności Stowarzyszenia oraz realizacji jego celów i zadań statutowych,
  2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich.
§13
 1. Członkostwo ustaje przez:
  1. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia (Zarządowi Oddziału),
  2. skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia (Zarządu Oddziału) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy,
  3. wykluczenie na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia (Zarządu Oddziału) za działanie na szkodę Stowarzyszenia lub niezgodne ze statutem, względnie z zasadami współżycia społecznego,
  4. śmierć członka,
  5. utratę osobowości prawnej.
2011 © Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!