Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "P S Y C H E"Statut:

cd. STATUTU ŚSR „PSYCHE" - Strona 4 z 10 1. O skreśleniu lub wykluczeniu członka, Zarząd Stowarzyszenia (Zarząd Oddziału) zawiadamia członka na piśmie w terminie 7 dni od podjęciaodnośnej uchwały.
 2. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia (Zarządu Oddziału) o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków (ogólnego zebrania członków) w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały (zawiadomienia) o skreślniu lub wykluczeniu.
 3. Uchwała podjęta przez Walne Zebranie Członków z drugiej instancji w wyniku rozpatrzenia odwołania o którym mowa w ust. 3 - jest ostateczna.

§14

Członkom wspierającym przysługują prawa członków zwyczajnych, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia.


§15

Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.


§16
 1. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia zwane Oddziałami, tworzone są w wybranych miejscowościach, ich dzielnicach lub gminach dla określonego lokalnego obszaru działania.
 2. Do utworzenia Oddziału Stowarzyszenia wymagane jest podjęcie odnośnej uchwały przez co najmniej 10-ciu członków założycieli.
 3. Uchwała członków założycieli wymaga akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia, który stosowną uchwałę w tej sprawie winien podjąć w terminie 7 dni od otrzymania wniosku (uchwały) o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia.
 4. Podjęcie działaności przez Oddział Stowarzyszenia następuje po wyborze władz Oddziału i pisemnym powiadomieniu miejscowych organów administracyjnych. zgodnie z wymogami art. 20 Ustawy z dnia 7.04.1989 r. "Prawo o stowarzyszeniach".

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia


§17
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie CZłonków Stowarzyszenia
  2. Zarząd Stowarzyszenia
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Władzami Oddziału są:
  1. Ogólne Zebranie CZłonków Oddziału
  2. Zarząd Oddziału.
 3. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub w trybie tajnym na wniosek zebrania przy nieograniczonej liczbiekandydatów.


§18
 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2011 © Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!