Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "P S Y C H E"Statut:

cd. STATUTU ŚSR „PSYCHE" - Strona 5 z 10 1. Walne Zebranie zwyczajnezbiera się nie rzadziej niż jeden raz w ciągu roku niezwłocznie po zamknięciu rocznego okresu sprawozdawczego i nie później niż do końca kwietnia.
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania - w pierwszym terminie. W drugim terminie zaś - bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin może być w tym samym dniu po 30 minutach od wyznaczonego pierwszego terminu, gdy w pierwszym terminie nie ma obecnych co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Wyjątek stanowią uchwały, o których mowa w §42 i w §43 statutu, przy podejmowaniu których wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. zatwierdzanie przygotowanego przez Zarząd Planu finansowego i rzeczowego na dany rok,
 3. ustalanie wysokości wpisowego oraz wsoskości i sposobu opłat składek członkowskich,
 4. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły,
 5. udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej ,
 7. nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Zarządu Oddziału,
 8. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, dotyczących skreślenia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 10. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie innych uchwał, które nie należą do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 12. podjęcie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia.

§20
 1. W Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym udział biorą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi Stowarzyszenia poza ograniczeniami zawartymi w §14.
 2. W Walnym Zebraniu z głosem doradczym mogą brać udział osoby zaproszone.


§21

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie wszystkich członków przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Zawiadomienie może być listem zwykłym, pocztą elektorniczną lub podpisem na liście zawiadomień.

2011 © Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!