Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "P S Y C H E"Statut:

cd. STATUTU ŚSR „PSYCHE" - Strona 6 z 10§22
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 4-ch tygodni od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.

§23
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech do ośmiu członków, wybranych na Walnym Zebraniu.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.
 3. W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia mogą brać udział prezesi Zarządów Oddziałów lub inni upoważnieni przez nich członkowie Zarządów Oddziałów.

§24
 1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona: prezesa, sekretarza i skarbnika, a przy większej liczebności Zarządu również wiceprezesów.
 2. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działanością Stowarzyszenia.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 4. Członek Zarządu może otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji co najwyżej zwrot uzasadnionych kosztów.


§25

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. kierowanie działanością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,
 3. uchwalanie okresowych planów działaności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia zgodnie z kierunkami uchwalonymi przez Walne Zebranie,
 4. przygotowywanie budżetu i sprawozdania finansowego, które zatwierdza Walne Zebranie,
 5. organizowanie sesji, konferencji, spotkań, odczytów, wystaw i wycieczek,
 6. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
 7. występowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji krajowych lub zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania,
 9. powoływanie komisji problemowych lub sekcji w miarę potrzeb w tym zakresie oraz nadzorowanie ich działaności,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
2011 © Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!