Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "P S Y C H E"Statut:

cd. STATUTU ŚSR „PSYCHE" - Strona 7 z 10 1. rozpatrywanie ewentualnych sporów między członkami, wynikłych w ramach działalości Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie uchwał o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia,
 3. ogólny nadzór nad działanością Oddziałów, w szczególności rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów oraz zawieszanie - w przypadkach uzasadnionych - uchwał Ogólnych Zebrań Członków Oddziału,
 4. udzielanie pełnomocnictw poszczególnym członkom zarządu i zatrudnionym pracownikom w zakresie realizacji działaności statutowej.

§26
 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów, rozstrzyga głos prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Zebraniom Zarządu przewodniczy każdorazowo prezes, a w razie jego nieobecności vice-prezes Zarządu.

§27
 1. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym także Zarządu Stowarzyszenia i Zarządów Oddziałów Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności ze statutem i obowiązującymi przepisami.
 2. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli nie podlega Zarządowi.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
  1. będąca Członkiem Zarządu ani pozostająca z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej;
 4. Członek Komisji Rewizyjnej może otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji co najwyżej zwrot uzasadnionych kosztów.

§28
 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji i sekretarza.
 2. Postanowienia § 23 ust.2 stosuje się odpowienio.

§29
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Komisji.
 2. Postanowienia §23 ust.1 stosuje się odpowiednio.

§30

Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z pisemnymi wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.


2011 © Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!