Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "P S Y C H E"Statut:

cd. STATUTU ŚSR „PSYCHE" - Strona 8 z 10§31
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 2. Komisja Rewizyjna składa sprawozdaznie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu i występuje z wnioskami o udzielenie, względnie nie udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia (Zarządowi Oddziału), za okres sprawozdawczy.
 3. Nie udzielenie absolutorium Zarządowi powoduje odwołanie Zarządu i konieczność przeprowadzenia wyboru nowego Zarządu w terminie 30 dni od daty odwołania Zarządu.


§32

Ogólne Zebranie Członków Oddziału zwane dalej Zebraniem pełni kierującą rolę w działalności Oddziału, w sposób zgodny ze statutem Stowarzyszenia, uchwałami Walnego Zebrania oraz uchwałami Zarządu Stowarzyszenia. Ogólne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.


§33

Do kompetencji Zebrania należy:

 1. uchwalanie planów działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Oddziału,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór członków Zarządu Oddziału,
 5. rozpatrywanie wniosków złożonych przez członków Oddziału,
 6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału, dotyczących skreślenia lub wykluczenia z Oddziału Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie innych uchwał, które nie należą do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


§34
 1. W Zebraniu, z głosem stanowiącym, biorą udział członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi z terenu Oddziału.
 2. W Zebraniu, z głosem doradczym, mogą brać udział osoby zaproszone, przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

§35

Przepis § 21 stosuje się odpowienio.


§36
 1. Nadzwyczajne Ogólne Zebranie może być zwołane na wniosek Zarządu Oddziału, Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Oddziału.
 2. Przepis § 22 ust.2 stosuje się odpowienio.

§37

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

 1. reprezentowanie Oddziału nazewnątrz i działanie w jego imieniu,
2011 © Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!