Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "P S Y C H E"Statut:

cd. STATUTU ŚSR „PSYCHE" - Strona 9 z 10 1. kierowanie działalnością Oddziału z uwzględnieniem § 32 statutu oraz zgodnie z uchwałami Ogólnego Zebrania,
 2. sporządzanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Oddziału, zgodnie z kierunkami uchwalonymi przez Ogólne Zebranie,
 3. sporządzanie projektu budżetu i sprawozdania finansowego,
 4. organizowanie sesji, konferencji, spotkań, odczytów, wystaw i wycieczek,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających Oddziału,
 6. występowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
 7. realizacja planów działalności oraz zadań finansowych,
 8. występowanie z wnioskami do innych władz Stowarzyszenia.

§38

Przepisy § 23, § 24 i § 26 stosuje się odpowienio.


ROZDZIAŁ V
Majątek Stowarzyszenia§39
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, środki trwałe, przedmioty nietrwałe i fundusze.
 2. Fundusze gromadzone są na koncie bankowym, prowadzonym w trybie szczegółowych przepisów finansowo-bankowych.
 3. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. wpływy z wpisowego i ze składek członkowskich,
  2. wpływy z nieruchomości i środków trwałych, będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  3. dotacje, zapisy i darowizny,
  4. inne wpływy, wynikające ze statutowej działalności Stowarzyszenia,
  5. dotacje publiczne i granty.
 4. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do swoich członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich.
 5. Stowarzyszenie nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie jeżeli przekazanie to nastąpi na warunkach preferencyjnych lub bezpłatnie.
 6. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych Stowarzyszenia.
 7. Stowarzyszenie nie może kupować na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich bliskie osoby.
2011 © Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!