Śląskie Stowarzyszenie Rodzin "P S Y C H E"Statut:

cd. STATUTU ŚSR „PSYCHE" - Strona 10 z 10§40

Stowarzyszenie reprezentują na zewnątrz w sprawach majątkowych, finansowych i formalnych co najmniej dwie osoby: prezes lub vice-prezes Zarządu Stowarzyszenia (Zarządu Oddziału) i inny członek Zarządu.


ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia


§41

Uchwałę w sprawie zmiany statusu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów, przy obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania.§42
  1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania, powziętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania oraz powołuje komisję likwidacyjną.
  2. Walne Zebranie ustala tryb likwidacji Stowarzyszenia, podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania oraz powołuje komisję likwidacyjną.
  3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe


§43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, obowiązują przepisy Ustawy określonej w § 2 oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


§44

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.

2011 © Witold Chmielewski Valid XHTML 1.0 Strict Poprawny CSS!